Regulamin konkursu “Wygraj książkę Bullet Journal bez tajemnic”

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Wygraj książkę Bullet Journal bez tajemnic” i nazywany jest również: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na profilu @paniswojegoczasu_official na Instagramie – w dniach 17-19.11.2020 r.
4. Lista zwycięzców zostanie podana 20.11.2020 r. ma profilu @paniswojegoczasu_official.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest: książka Kasia Mistacoglu “Bullet Journal bez tajemnic. Przewodnik po kreatywnym planowaniu” (o wartości 99 zł) – z wysyłką wyłącznie na terenie Polski.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który jest obserwatorem profilu @paniswojegoczasu_official, posiada profil publiczny i w dniach 17-19.11.2020 r. doda na swój profil na Instagramie post ze zdjęciem pokazującym jego rozkładówkę zainspirowaną freebie udostępnionym w mailu potwierdzającym zapis na listę zainteresowanych książką “Bullet journal bez tajemnic. Przewodnik po kreatywnym planowaniu” oraz oznaczy na tym zdjęciu profil @paniswojegoczasu_official. Liczyć się będzie kreatywność i estetyka. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden post konkursowy.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4.Zwycięzcą konkursu może być jedna osoba, która spełni warunki uczestnictwa. Zwycięzcę wybierze komisja konkursowa, oceniając kreatywność i estetykę zdjęcia konkursowego.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Instagram w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu.
6. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonego do konkursu zdjęcia na profilu @paniswojegoczasu_official, pod warunkiem, że zdjęcie zostanie wybrane jako zwycięskie. Uczestnik zostanie oznaczony jako twórca zwycięskiego zdjęcia.
7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się ze spółką Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o.  w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powiadomienia o zwycięstwie.
8. Fundatorem nagrody jest Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o.

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Każdy uczestnik przystępując do konkursu musi także zobowiązać się, iż zdjęcie jest jego autorstwa.

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.paniswojegoczasu.pl 

X
Zaplanuj Rok Pełen Czasu w kalendarzu PSC!