Regulamin konkursu “Konkurs z letnimi planerami”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs z letnimi planerami ” i nazywany jest również: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Aleksandra Budzyńska Firma Usługowa Pro Logos.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na fanpage Pani Swojego Czasu – w dniach 22-24.07.2020 r.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest planer z nowej kolekcji (o wartości 99 zł) – z wysyłką wyłącznie na terenie Polski.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest dwóch Uczestników, którzy w dniach 22-24.07.2020 r. dodadzą w komentarzu pod postem konkursowym (na naszym fanpage Pani Swojego Czasu) zdjęcie swojej kolekcji planerów PSC, wybiorą jeden z nowych kolorów i uzasadnią, dlaczego do ich kolekcji powinien trafić jeden z nowych planerów PSC. Liczyć się będzie kreatywność. Ważne jest to, iż każdy uczestnik może dodać tylko jedno zdjęcie.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej wiadomością prywatną na portalu Facebook w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomieni Zdobywcy powinni skontaktować się firmą Pro Logos w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powiadomienia o zwycięstwie.
6. Fundatorem nagrody jest Aleksandra Budzyńska Firma Usługowa Pro Logos.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Każdy uczestnik przystępując do konkursu musi także zobowiązać się, iż zdjęcie jest jego autorstwa.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.paniswojegoczasu.pl