Regulamin konkursu “Wygraj książkę Dzieci i czas”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj książkę Dzieci i czas” i nazywany jest również: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Aleksandra Budzyńska Firma Usługowa Pro Logos.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na fanpage Pani Swojego Czasu – w dniach 18-20.05.2020 r.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: książka Oli Budzyńskiej „Dzieci i Czas. Jak zorganizować życie w rodzinie?” (o wartości 49 zł) – z wysyłką wyłącznie na terenie Polski.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 18-20.05.2020 r. doda w komentarzu pod postem konkursowym (na naszym fanpage Pani Swojego Czasu) zdjęcie pokazujące, jak organizuje dzieciom czas, aby móc w spokoju poczytać książkę. Liczyć się będzie kreatywność. Ważne jest to, iż każdy uczestnik może dodać tylko jedno zdjęcie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Facebook w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się firmą Pro-Logos w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

6. Fundatorem nagrody jest Aleksandra Budzyńska Firma Usługowa Pro Logos.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Każdy uczestnik przystępując do konkursu musi także zobowiązać się, iż zdjęcie jest jego autorstwa.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.paniswojegoczasu.pl.