Regulamin konkursu “1. Urodziny profilu @paniswojegoczasu_official”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „1. Urodziny profilu @paniswojegoczasu_official” i nazywany jest również: „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na profilu @paniswojegoczasu_official na Instagramie – w dniu 16.03.2021 r. do godz. 23:59.
4. Zwycięzca zostanie podany 17.03.2021 r. na profilu @paniswojegoczasu_official. 
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: voucher elektroniczny o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie elektronicznym www.paniswojegoczasu.pl/sklep 
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie zostanie Uczestnik, który jest obserwatorem profilu @paniswojegoczasu_official i w dniu 16.03.2021 r. doda na swój profil na Instagramie insta stories z grafiką konkursową, dokończy zdanie „Lubię profil @paniswojegoczasu_official, ponieważ…”oraz oznaczy na tym insta stories profil @paniswojegoczasu_official i zostanie wskazany jako zwycięzca przez komisję konkursową. Liczyć się będzie kreatywność odpowiedzi. Każdy uczestnik może dodać tylko jedno insta stories konkursowe.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Instagram w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu. 
5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej do konkursu odpowiedzi na profilu @paniswojegoczasu_official, pod warunkiem, że zdjęcie zostanie wybrane jako zwycięskie. Uczestnik zostanie oznaczony jako autor zwycięskiej odpowiedzi.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się ze spółką Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o.  w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powiadomienia o zwycięstwie. 
7. Fundatorem nagrody jest Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o. 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody. 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Każdy uczestnik przystępując do konkursu musi także zobowiązać się, iż odpowiedź jest jego autorstwa.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.paniswojegoczasu.pl 

X
Nowa kolekcja Back to study w sklepie PSC