Regulamin konkursu “2022 z PSC”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „2022 z PSC” i nazywany jest również: „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o. Al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków NIP: 6751717322

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na profilu @paniswojegoczasu_official na Instagramie oraz fanpage Pani Swojego Czasu na Facebooku – w dniach 2-10.09.2021 r.

4. Zwycięzca zostanie podany 14.09.2021 r. na profilu @paniswojegoczasu_official na Instragramie oraz fanpage Pani Swojego Czasu na Facebooku.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram ani Facebook. Instagram i Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: Kalendarz PSC 2022.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie zostanie Uczestnik, który w dniach 2-10.09.2021 r. doda na swój profil na Instagramie post ze zdjęciem pokazującym jak planuje w kalendarzu PSC 2021 oraz oznaczy na tym zdjęciu profil @paniswojegoczasu_official lub na fanpage Pani Swojego Czasu na Facebooku wrzuci pod postem konkursowym zdjęcie pokazujące, jak planuje w kalendarzu PSC 2021. Ze wszystkich zgłoszeń przez komisję konkursową zostaną wskazane 4 zdjęcia zwycięskie (2 zwyciezców na Instagramie i 2 zwycięzców na Facebooku). Liczyć się będzie kreatywność i estetyka zdjęć. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden post konkursowy.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Instagram oraz w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Pani Swojego Czasu na Facebooku w ciągu jednego dnia roboczego od ogłoszenia wyników Konkursu. 

5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej do konkursu odpowiedzi na profilu @paniswojegoczasu_official na Instagramie oraz na fanpage na Facebooku, pod warunkiem, że zdjęcie zostanie wybrane jako zwycięskie. Uczestnik zostanie oznaczony jako autor zwycięskiej odpowiedzi.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się ze spółką Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o. wysyłając maila na adres: pytania@paniswojegoczasu.pl podając dane: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu  w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie. 

7. Fundatorem nagrody jest Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o. 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych jest Pani Swojego Czasu Sp. Z o.o. Al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków NIP: 6751717322

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu niezbędnych do przekazania nagrody. 

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

4. Każdy uczestnik przystępując do konkursu musi także zobowiązać się, iż zdjęcie jest jego autorstwa.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.paniswojegoczasu.pl 

X
Nowa kolekcja Back to study w sklepie PSC